Giải giúp với ! Sắp thi HSG rồi !!

1,Một hỗn hợp gồm 3 oxit Mg0, Al2O3 , SiO2. Tìm cách tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp

2, Hỗn hợp A gồm MgCO3 và RCO3. Cho 12,34 gam A vào lọ chứa 100ml dung dịch H2SO4 . Sau phản ứng thu được 1,568 lít CO2, chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được 8,4g chất rắn khan. Nung B thu được 1,12 lít CO2 và chất rắn E a, Tính CM của dung dịch H2SO4 b, Tính khối lượng của B và E c, cho tỉ lệ số mol của MgCO3 và RCO3 là 5:1. R là nguyên tố gì ?

  1. Cho m gam bột sắt và 500ml dung dung dịch A gồm hỗn hợp hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2. Lắc cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được 17,2 gam chất rắn B. Tách B thu được nước lọc C. Cho nước lọc C tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 18,4 gam kết tủa của 2 hidroxit kim loại . Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn. a, Tính m b, Tính nồng độ mol các muối trong dung dịch A

:017::017::017::017::017:

Ai giải giúp với đi !! 19/10 phải thi ròi

Mình giúp bạn bài nỳ nhak^^có gì sai các anh chị sửa lại giúp em:nghimat (

  1. Cho hỗn hợp vào dung dịch kiềm NaOH dư Al2O3 + 2NaOH—> 2NaAlO2 + H2O SiO2 + 2NaOH—> Na2SiO3 + H2O Lọc dung dịch thu được MgO. Sục CO2 dư vào nước lọc để tách kết tủa Al(OH)3. Sau đó đem kết tủa nung nóng thu được Al2O3: NaAlO2 + CO2 + 2H2O—> Al(OH)3 + NaHCO3 Al(OH)3 -----> Al2O3 + 3H2O Cuối cùng dùng HCl để tạo kết tủa H2SiO3 rồi nung nóng thu được SiO2 Na2SiO3 + 2HCl —> H2SiO3 + 2NaCl H2SiO3—> SiO2 + H2O:24h_048:

Thanks !! Được 1 pài