Giải Bài Tập Này Giúp Với

Hãy thiết lập khu vực pH sao cho KMnO4 có thể ô xi hóa được 99% Br- và không quá 1% Cl- trong hỗn hợp KCl 0.1M và KBr 0.1M .

Ko ai giai gium tui ah?