Điện hóa học

Phân tích ý nghĩa của thế Ganvani tiêu chuẩn? Thế điện cực tiêu chuẩn và thế Ganvani tiêu chuẩn khác nhau như thế nào? Cho ví dụ minh họa? mn ơi câu này thì trả lời thế nào ạ,e tìm ở các tài liệu nhưng k có ạ