Đề thi Olympic Hóa Các trường Đại Học

Đây không hẳn là sân chơi dành cho các bạn học khá mà là everyone. let’s join and try yourself. Bắt đầu từ năm 2003

câu 1) ( theo mình nghĩ thì là thế này hic) 2) trong cùng 1 chu kì thì năng lượng ion hóa tăng dần do các nguyên tử có độ âm điện tắng nên khả năng giữ electron tốt hơn . Chính vì vậy mà năng lượng ion hóa của oxi lớn hơn của Carbon.Trong phân tử CO thì có cấu tạo C-O( liên kết 3 nhưng mình không biết vẽ), trong đó điện tích âm thuộc về C và điện tích dương thuộc về O do O đã dùng đôi e của mình để cho C tạo thành cấu trúc bát tử bền. Chính vì vậy khi bị mất e thì C trong CO sẽ bị mất e, do đó nang lượng ion hóa của CO sẽ nhỏ hơn của O 3)Ni có cấu hình e là 3d8 4s2. Khi ở trạng thái kích thích nó sẽ chuyển về trạng thái e như sau là 3d10 4s0 4p0. Do đó nó có 4 obitan trống ở phân lớp 4s và 4p. Khi đó 4 cặp e của CO sẽ cho vào 4 obitan trống này để hình thành nên liên kết cho nhận ( liên kết phối trí trong phức chất) và lai hóa của phân tử sẽ là sp3 do đó nó có cấu trúc tứ diện góc 109độ28’ Fe có cấu hình là 3d6 4s2 khi ở lai hóa thì ta giải thích tương tự như Ni trong đó Fe lai hóa dsp3 tức là nó có 5 obitan trống để tao liên kết với CO và cấu trúc của nó là cấu trúc lưỡng chóp tam giác ( tương tụ như PCl5)