Course Materials của trường đại học Westen Washington

Đây là bài giảng hoá học của trường đại học Westen Washington. Chỉ là những kiến thức cơ bản nhưng có những file powerpoint khá đẹp và thích hợp để các bạn nâng cao tiếng Anh chuyên ngành.

http://www.chem.wwu.edu/dept/coursematerials/index.shtml