Coaxecva

Vẫn biết phần này đậm tính sinh học hơn nhưng em muốn biết coaxecva có công thức hoá học của các hợp chất trong nó như thế nào nhỉ?