Cơ chế gây độc của methanol

hồi học lớp 12 cô nói metanol độc người uống rượu có metanol là ngộ độc, mù mắt… sao etanol uống được còn metanol thấy ghê vậy! :nhacnhien

The lethal dose of pure methanol is estimates to be 1-2 mL/kg; however, permanent blindness and death have been reported with as little as 0.1 mL/kg (6-10 mL in adults)

The initial step in the metabolism of methanol involves the enzyme alcohol dehydrogenase (ADH). First, methanol is slowly oxidized by ADH to yield formaldehyde. Next, formaldehyde is oxidized by formaldehyde dehydrogenase to yield formic acid (or formate, depending on the pH). This oxidation occurs rapidly so that little formaldehyde accumulates in the serum. Finally, formic acid is metabolized to carbon dioxide and water, which are excreted by the kidneys and lungs.

The accumulation of formic acid is responsible for the presence of metabolic acidosis. Formic acid also inhibits cellular respiration leading to lactic acidosis. The ocular injury caused by methanol may be due to retinal injury, which results from intra-retinal metabolism of methanol and the accumulation of formic acid. Alternatively, it may be caused be the inhibition of normal metabolism in optic nerve calls

from http://www.antizol.com

Trời, câu hỏi phổ thông thôi mà aqhl làm một tràng tiếng Anh ghê vậy. Thanks aqhl. Nhìn đơn giản thì methanol chuyển thành acid formic được nhờ enzyme, còn ethanol thì không. acid formic mới là tác nhân gây độc chính.

Ủa, nếu acid formic cần cho cơ thể thì sao khi bị kiến cắn lại thấy ngứa, mặc dù ngứa là triệu chứng mà cơ thể phản ứng lại tác nhân bên ngoài :it (