CHuẩn độ tinh dầu

Lấy chính xác 5 ml tinh dầu cho vào một bình acetyl hóa, thêm 5 g [Anhydrid acetic (TT)] và 1 g Natri acetat khan (TT), đun sôi 60 phút. Sau khi nguội, thêm 20 ml nước cất, vừa đun vừa lắc 15 phút trên cách thủy. Để nguội, chuyển vào bình gạn, loại bỏ lớp nước, rửa lớp tinh dầu 2 lần, mỗi lần 20 ml [dung dịch Natri clorid 10 (TT)]. Sau đó, rửa lại nhiều lần bằng nước cất, mỗi lần 10 ml, cho đến khi nước rửa có phản ứng trung tính với giấy quỳ. Làm khan tinh dầu bằng[ Natri sulfat khan (TT)]. Lọc. Cân chính xác khoảng 1,5 g tinh dầu đã acetyl hóa, hòa tan trong 3 ml [Ethanol 96 (TT)] và trung hòa bằng [dung dịch KOH 0,5 N trong ethanol (CĐ)], với chỉ thị màu là [dung dịch Phenolphtalein (TT)]. Sau đó thêm 20 ml [dung dịch KOH 0,5 N trong ethanol (CĐ)]. Đun trong cách thủy 60 phút với ống sinh hàn ngược. Để nguội, thêm 50 ml nước cất mới đun sôi để nguội, rồi chuẩn độ bằng [dung dịch acid hydrocloric 0,5 N (CĐ)]

1 ml dung dịch kali hydroxyd 0,5 N (CĐ) tương ứng với 0,07814 g menthol (C10H22O). Hàm lượng phần trăm menthol toàn phần trong tinh dầu được tính theo công thức :

Trong đó : (Vx7,814)/(G-(0,021xV))

V : Là số ml dung dịch kali hydroxyd 0,5 N (CĐ) dùng để xà phòng hóa tinh dầu đã acetyl hóa

G : Là khối lượng tinh dầu đã Acetyl hóa (g).

CHo mình hỏi trong phép chuẩn độ thể tích này có cần xác định hệ số K của dung dịch kali hydroxyd 0,5 N (CĐ) hay không; và V được xác định: 20 ml KOH thêm vào trừ đi lượng dd HCl chuẩn độ được phải không vậy? Nhờ các cao nhân chỉ giáo. Mình xin cảm ơn!