Cho các em sinh viên đang làm đề tài tốt nghiệp

Mùa làm luận văn tốt nghiệp đang bắt đầu, tôi nhận thấy các em đang lúng túng để tìm hiểu tính chất hóa học và vật lý của chất mình nghiên cựu Do vậy các em cũng có thể vào trang web sau đây, gõ đúng tên tiếng Anh của chất mình cần tra sẽ cho các thông tin cơ bản nhất về tính chất hóa học và lý tính của nó. http://www.sigmaaldrich.com/Area_of_Interest/Asia__Pacific_Rim/Singapore.html Một số em cần tìm hiểu những thông tin về độc tính của chất mình nghiên cứu có thể vào website: http://inchem.org/ và search sẽ thấy. Chúc các em thành công