chỉ tiêu NH3

mìn ko biết chỉ tiêu NH3 cao hay thấp ảnh hưởng như thế nào đối với mủ Ly Tâm,pà con nào biết chỉ mìn với.vô cùng cảm ơn và hậu tạ.