Cấu trạng bền là cái nào?

Cho tôi hỏi xíu nhe. Cấu trạng nào là cấu trạng bền của các hợp chất này vậy?