câu hỏi

Có ai ở trên diễn đàn này không cho tui thọ giáo tí đi !!!please Xin cho hỏi giữa hai loại bơm trong máy sắc ký lỏng là bơm tiêm và bơm hơi (tạm dịch qua tài liệu tiếng Anh ) thì khi nào sử dụng bơm tiêm , khi nào sử dụng bơm hơi. Điều kiện mẫu thế nào thì dùng bơm nào cho phù hợp???/// :phuthuy (

Giúp tớ câu này với??? please Trong máy HPLC thì cột nên đứng hay nằm ngang. Và tại sao? Xin các sư phụ , sư ca , sư tỉ , sư đệ chỉ giúp dùm?