câu hỏi cẩu thả

Có thể cho cung cấp cho mình sự tách các sản phẩm hóa dầu ra không. chưng cất phân đoạn dầu khí để thu các sản phẩm theo ý muốn, cột chưng cất dầu.