cắt mạch bằng HIO4

Anh có thể nói rõ cho em về cơ chế phản ứng cắt mạch carbon bằng HIO4 , chẳng hạn như trong cắt mạch saccarit dạng vòng thi` vị trí giữa các nhóm OH(cả về vị trí trong không gian) ảnh hưởng như thế nào đến vị trí bị cắt và sản phẩm tạo ra

HIO[SUB]4[/SUB] có td cắt mạch với những đoạn mạch có dạng: -CHOH-CHOH- hoặc: -CHOH-CHO:kinhbu (