Cân Roberval

Originally published at: https://hplc.vn/?p=2025941

Cân Roberval 5kg Bộ quả cân gồm: 2 quả 2kg 1 quả 1kg 2 quả 500g 2 quả 200g 2 quả 100g 2 quả 50g 2 quả 20g 2 quả 10g

Bài viết Cân Roberval đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Vật Tư KHKT Bách Khoa.

GiMiTEC.info