Các pứ thường gặp của carboradical

Pứ kết hợp hay dime hóa: Pứ dị hóa: Là pứ chuyển hidro từ gốc này sang gốc khác Pứ ngắt hidro từ một phân tử ở xung quanh: Pứ thường xảy ra trong dd, đk thuận lợi cho pứ là gốc mới sinh phải tương đối bền hơn, hoặc dễ chuyển hóa thành phân tử bền.

CH3 pứ với êtan hay (CH3)4C , nói chung là các phân tử chỉ gồm những cacbon bậc một, sẽ pứ chậm hơn khi CH3 pứ với CH3 – CH2 – CH2 – CH3 , hay là những phân tử có C bậc 2 nói chung , và pứ xảy ra với tốc độ nhanh nhất ở các C bậc ba. Pứ cộng vào nối đôi: đây là pứ cơ sở cho cơ chế trùng hợp gốc. Pứ chuyển vị: tương tự như cacbanion và cacbôcation, cacbôradican cũng có pứ chuỷên vị thành trạng thái khác bền hơn.