Bonjour VN-TT Hòa cover lại, siêu hay

[MUSIC]http://ftf-169.yousendit.com/download/1/A0EEA07F5997DCE9/a48a439acd30eea7f661511acc8f84acf6851007/03%20Bonjour%20Vietnam.wma[/MUSIC]

Down here

Bản này nghe cực phê luôn. Làng nhạc VN có thêm một tiềm năng lớn nữa rồi, những đoạn ngân của bài này thiệt đã…