Bình loạn tình hình chính sự chút đi!

:tuongquan :tuongquan :bachma (