Basic of Electrochemistry

Một cuốn sách ngắn gọn về electrochemistry. Dành cho các bạn hóa lý năm 3 theo ngành điện hóa