Bảng dịch chuyển NMR của một số đơn vị cấu trúc

Mình post lên đây hai bảng cơ sở: Bảng dịch chuyển NMR của Carbon 13 và proton