bài tập hóa phân tích

Bài 1: Chuẩn độ 50ml một mẩu rượu vang trắng đến đổi màu phenolphtalein, đã tiêu tốn 21.4ml dung dịch NaOH 0,0377M, xác định nồng độ acid có trong mẩu rượu vang ( số gam acid tartric (H2C4H4O6 = 150 g/mol) trong 100ml rượu), biết cả 2 proton của acid đều được chuẩn độ. Bài 2: acid monocloacetic ( chất bảo quản trong nước ép trái cây), pư hoàn toàn với AgNO3 theo phương trình: ClCH2COOH + AgNO3 + H2O = AgCl + HOCH2COOH + H+ Sau khi acid hóa 150ml mẩu nước ép trái cây đã chiết acid monocloacetic bằng dietylete ((C2H5)2O). sau đó chuyển trở lại nước bằng cách tách phần chiết ete với dung dịch NaOH 1M. lại acid hóa dung dịch, thêm 40ml dung dịch AgNO3, tách bỏ kết tủa AgCl, khi chuẩn độ Ag+ dư trong nước lọc đã tiêu tốn 18,7 ml dung dịch NH4SCN 0,0515N. khi chuẩn độ mẩu trắng ( mẩu không chứa ClCH2COOH) tiêu tốn 38ml dung dịch NH4SCN. Tính hàm lượng ClCH2COOH trong mẩu nước ép trái cây phân tích (tính bằng đơn vị mg/100ml). Bài 3: đã chuẩn độ Do/1 mẩu nước phân tích bằng phương pháp Winkler. Lấy 250ml mẩu nước cho vào bình kín, thêm 1ml dung dịch đặc KI – NaOH và 1ml dung dịch MnSO4, để yên trong 1h, thêm 2ml H2SO4 để hòa tan MnO2 và I2 được tách ra ở dạng I3- do MnO2 phản ứng với I-. Chuẩn độ I2 có trong 25mldd/254ml đã tiêu tốn 12,7ml dung dịch Mn2S2O3 0,0962N. tính hàm lượng Do trong mẩu nước ( ml/l) giúp em giải mấy bài này vàcho em xin phương pháp giải dạng bài tập này giúp em nhé. chủ nhật này em thi rồi mà chưa giải được mấy bài này nửa.

1/ C = (21.40.0377/50)150/2100 = ? (mg/100ml) 2/ C = (38 - 18.7)0.0515/150M100 = ? (mg/100ml) 3/ C = (12.7*0.0962/25)*F = ?, F là độ pha loãng. Bài này hơi lạ, chuẩn độ với I2 là dung dịch Na2S2O3 chứ; 250 + 1 + 1 + 2 <> 254 vì không có định luật bảo tòan thể tích (hóa lí 1). Để lấy mẫu chính xác hơn ta có thể lấy 200 ml mẫu, thêm tác chất phản ứng rồi định mức đến 250 ml, lấy 25 ml dd này chuẩn độ, khi đó F = 250/200.