Advanced organic chemistry

cái này dân hữu cơ sài cũng hay nhưng hóa lý thuyết sài tốt hơn !

http://my.harvard.edu/icb/icb.do? keyword=k7863&pageid=icb.page52877&pageContentId=icb.pagecontent117486&view=view.do&viewParam_directory=/Lectures_and_Handouts#a_icb_pagecontent117486

địa chỉ trên dẫn đến 20 lecture về advanced chemistry cua D.A.Evans 3 lecture đầu BM đã post lên rồi là cái FOs đó (intro FMO)