About the NGUYÊN TỐ KHÔNG CHUYỂN TIẾP - CHEMISTRY OF NON-TRA category

Đó là những nguyên tố s, p trong bảng phân loại tuần hoàn.