About the NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP - CHEMISTRY OF TRANSITION EL category

Đó là những nguyên tố d , f trong bảng phân loại tuần hoàn