13C và 1H NMR

Đây là các mũi đặc trưng của một số dung môi trong phổ 13C và 1H RMN. Hy vọng hữu ích chi việc giải phổ của các bạn.