THIẾT BỊ ĐO KHÍ HÓA LỎNG LPG dân dụng – công nghiệp THEO QCVN 8:2019/BKHCN

Originally published at: https://hplc.vn/?p=2025721

Tên chỉ tiêu Propan thương phẩm Butan thương phẩm Hỗn hợp butan, propan thương phẩm Phương pháp thử
1. Áp suất hơi ở 37,8oC, kPa, không lớn hơn 1430 485 1430 TCVN 8356:2010
(ASTM D 1267-02)
2. Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL, mL, không lớn hơn 0,05 0,05 0,05 TCVN 3165:2008
(ASTM D 2158-05)
3. Ăn mòn tấm đồng, không lớn hơn Loại 1 Loại 1 Loại 1 TCVN 8359:2010
(ASTM D 1838-07)
4. Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, không lớn hơn 140 140 140 TCVN 10143:2013 (ASTM D 6228-10);
ASTM D 6667-14
5. Hàm lượng butadien, % thể tích, không lớn hơn 0,5 0,5 0,5 TCVN 8360:2010
(ASTM D 2163-07)
6. Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn 2,0 2,0 TCVN 8360:2010
(ASTM D 2163-07)
7. Butan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn 4,0 TCVN 8360:2010
(ASTM D 2163-07)
8. Olefin, % thể tích, không lớn hơn TCVN 8360:2010
– Khí đốt dân dụng Công bố của nhà sản xuất, phân phối (ASTM D 2163-07)
– Khí đốt công nghiệp Theo sự thỏa thuận của các bên liên quan tại hợp đồng mua bán thương mại
9. Nước tự do Không có nước ở nhiệt độ 0oC, áp suất hơi bão hòa EN 15469:2007

– TCVN 8362:2010 (ASTM D 2598-07) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Phương pháp tính toán các chỉ tiêu vật lý từ phân tích thành phần.

– TCVN 8356:2010 (ASTM D 1267-02) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Xác định áp suất hơi (Phương pháp LPG).

– TCVN 3165:2008 (ASTM D 2158-05) Khí dầu mỏ hóa lỏng – Phương pháp xác định cặn.

– TCVN 8359:2010 (ASTM D 1838-07) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Phương pháp xác định độ ăn mòn tấm đồng.

– TCVN 10143:2013 (ASTM D 6228-10) Khí thiên nhiên và nhiên liệu dạng khí Xác định các hợp chất lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký khí và detector quang hóa ngọn lửa.

– ASTM D 6667-14 Standard test method for determination of total volatile sulfur in gaseous hydrocarbons and liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence (Khí dầu mỏ hóa lỏng và khí hydrocacbon Xác định lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại).

– TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và hỗn hợp propan/propen Xác định hydrocacbon bằng phương pháp sắc ký khí.

– EN 15469:2007 Petroleum products – Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection (Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định nước tự do trong khí dầu mỏ hóa lỏng bằng cách kiểm tra bằng mắt thường).

– TCVN 6548:2019 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

– TCVN 6702:2013 (ASTM D 3244-07a) Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

The post THIẾT BỊ ĐO KHÍ HÓA LỎNG LPG dân dụng – công nghiệp THEO QCVN 8:2019/BKHCN appeared first on Công Ty Đạt Hiển.

GiMiTEC.info