SẮC KÝ ION TOSOH – ĐỘT PHÁ LĨNH VỰC PHÂN TÍCH

Originally published at: https://hplc.vn/?p=2030161

Xem thêm chi tiết sản phầm tại: https://thanhkhoa.com.vn/san-pham/may-sac-ky-ion/

Tham dự nghe chuyên gia trình bày: https://thanhkhoa.com.vn/thanh-khoa-gian-hang-b11-g3-tai-trien-lam-quoc-te-lam-thu-7-ve-cong-nghe-thi-nghiem-phan-tich-cong-nghe-sinh-hoc-va-chan-doan/

Bài viết SẮC KÝ ION TOSOH – ĐỘT PHÁ LĨNH VỰC PHÂN TÍCH đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Thành Khoa.

GiMiTEC.info