Phương trình ete

Ai cho mình các phản ứng cơ bản của ete