Nhờ tải tài liệu

Nhờ mọi người lấy hộ minh bài báo này với http://www.nsti.org/procs/Nanotech2006v1/4/W60.704 Cám ơn mọi người.

Nhờ các bạn tải giùm mình bài này. Cảm ơn trước nhe. An assessment of the microbial contribution to aquatic dissolved organic nitrogen using amino acid enantiomeric ratios Organic Geochemistry, Volume 36, Issue 7, July 2005, Pages 1099-1107 Vera Jones, Matthew J. Collins, Kirsty E.H. Penkman, Rudolf Jaffé, George A. Wolff

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=929309228&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=516961379e27e1ef0a9b9ddd84b099ed