Định luật tác dụng khối lượng

Mọi người ơi tại sao định luật tác dụng khối lượng này chỉ phụ thuộc vào nồng độ chất đầu mà không phải chất sau ạ